Organisation

Utby IK är en förening bestående av två sektioner, friidrott och orientering, med skilda verksamheter, ekonomi och administration.

De gemensamma frågorna handhas av en huvudstyrelse med representanter från varje sektion. Verksamheten styrs av våra stadgar, senast reviderade 2015.

Klubbens årsmöte äger rum i mars varje år i klubbstugan.

ARRANGEMANG

med Utby IK som huvud- eller delansvarig